දියකාවා VIII – 2017

ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාව විසින් සංවිධානය කරනු ලබන බහු ජාතික ක්ෂේත්‍ර යුධ අභ්‍යාස පුහුණුවක් වන දියකාවා VIII – 2017, අඛණ්ඩව අටවන වරටත් ත්‍රිවිධ හමුදා සාමාජිකයින් සහ රටවල් 13 ක් නියෝජනය කරමින් පැමිණි ලෝකයේ විවිධ රටවල නියෝජිතයින් 69 ක සහභාගිත්වයෙන් සැප්තැම්බර් මස 3 වන ඉරිදා දින ආරම්භ විය. සැප්තැම්බර් මස 24 දින දක්වා පැවැත්වීමට නියමිත මෙම බහු ජාතික යුධ පුහුණු අභ්‍යාසයේ අධ්‍යක්ෂවරයා වශයෙන් මේජර් ජෙනරාල් අරුණ ජයසේකර අණදීම් සිදු කරනු ලැබේ.

8L9A3484 copy 8L9A3616 copy 8L9A3850 copy 8L9A3870 copy 8L9A4241 copy 8L9A4246 copy 8L9A4247 copy 8L9A4259 copy 8L9A4348 copy IMG_0420 copy 8L9A4369 copy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *