දෙවැනි කාර්තුවේ ආර්ථික වර්ධන වේගය 4.0%යි

මෙම වසරේ දෙවැනි කාර්තුවේ ඇස්තමේන්තුගත ආර්ථික වර්ධන වේගය 4.0%ක් බව ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළේය.

මෙම වර්ෂයේ දෙවැනි කාර්තුව සඳහා ස්ථාවර මිල ගණන්(2010) යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය රු.මිලියන 2,211,612 ක් ලෙස ඇස්තමේන්තු කොට ඇති අතර එය 2016 වර්ෂයේ දෙවැනි කාර්තුව සදහා රු.මිලියන 2,125,848 ක් විය.

ආර්ථිකයේ ප්‍රධාන සංරචක වන කෘෂිකර්මය, කර්මාන්ත, සේවා සහ භාණ්ඩ මත අය කෙරෙන සහනාධාර අඩුකළ බදු පවත්නා මිල ගණන් යටතේ 2017 වර්ෂයේ දෙවැනි කාර්තුවේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයට දක්වා ඇති  දායකත්වයන් පිළිවෙලින්, 25.9%ක්, 56.6%ක් සහ 9.4%ක් ලෙස වාර්තා වේ.

තවද, මෙම කාර්තුවේදී කර්මාන්ත අංශයේ ආර්ථික කටයුතු සහ සේවා අංශයේ ආර්ථික කටයුතු පිළිවෙලින් 5.2%ක් සහ 4.5%ක් වශයෙන් සැළකිය යුතු වර්ධන වේගයන් වාර්තා කර ඇත. කෙසේ වෙතත් කෘෂිකාර්මික ආර්ථික කටයුතු තවදුරටත් වාර්තා කර ඇත්තේ 2.9%ක ඝෘණ වර්ධනයකි.

දළ දේශිය නිෂ්පාදිතයට ඉහලම දායකත්වයක් සහිතසේවා අංශය 2016 වර්ෂයේ දෙවන කාර්තුවට සාපේක්ෂව මේ වසරේ දෙවන කාර්තුවේදී 4.5% ක වර්ධනයක් ලගාකරගෙන ඇත

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *