යූ.එන්.පී ය හැර යන්නේ නෑ

patali champika
patali champika

එක්සත් ජාතික පක්ෂය හැර නොයන බව ජාතික හෙළ උරුමයේ මහ ලේකම් පාඨලී චම්පික රණවක මහතා පවසයි. රජය ජනතා අපේක්ෂා පැහැර හැර ඇති බවත් එ් වෙනුවෙන් ජනතාව දුන් තීන්දුව පිළිගැනීමට රජයට සිදුව ඇති බව පවසන පාඨලී චම්පික රණවක මහතා අභියෝගාත්මක අවස්ථාවේ ජනතාව ලබාදුන් සහය ශක්තිමත්ව දරා ගනිමින් ඉදිරියට පක්ෂය වෙනුවෙන් කටයුතු කරන බවද සඳහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *