හිටපු ජනමාධ්‍ය ලේකම් භූවිද්‍යා හා පතල් කාර්යාංශයට

nnnnජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම් නිමල් බෝපගේ මහතා භූවිද්‍යා හා පතල් කාර්යාංශයේ සභාපති ලෙස ජනාධිපතිවරයා විසින් පත්කර තිබේ.

ඔහු ජනමාධ්‍ය ලේකම්වරයාව සිටියදී මාධ්‍ය ක්ෂේත්‍රෙය් දැඩි ආන්දෝලනයට පත් ලේකම්වරයෙක් විය.

ඔහුගෙන් පුරප්පාඩු වූ ජනමාධ්‍ය ලේකම් ධූරය මේ වනවිටත් මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ස්ථිර ලේකම්වරයාව සිටි ආචාර්ය සමරතුංග විසින් දරනු ඇත.

මීට අමතරව තවත් අමාත්‍යාංශ 9ක් සඳහා නව ලේකම්වරුන් ඊයේ ජනාධිපතිවරයා අතින් සිය පත්වීම් ලිපි ගෙන තිබේ.
සෞඛ්‍ය පෝෂණ හා දේශිය වෛද්‍ය, ඛණිජ තෙල්, මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර, වාරිමාර්ග, කම්කරු, විද්‍යා තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ, සංවර්ධන කාර්යය, ප්‍රාදේශිය සංවර්ධන, ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා යන අමාත්‍යාශ සඳහා නව ලේකම්වරුන් ජනාධිපතිවරයා විසින් මෙලෙස පත් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *