ඉතාලියේ රැකියා සිහිනයට දොරගුළු ඇරේ

ඉතාලි රජය විසින් 2017 වර්ෂයේදී විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්වල රැකියා අවස්ථා රැසක් විදේශික ශ්‍රමිකයින් වෙත හිමිකර දීමට තීරණය කර ඇති බව වාර්තා සම්පූර්ණ ලිපිය >>>

බැඳුම්කර පිළිබඳ විගණකාධිපති වාර්තාවේ නිගමන මෙන්න

ආන්දෝලනයට තුඩුදී ඇති ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ භාණ්‌ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුතුව සම්බන්ධයෙන් විගණකාධිපතිවරයා  විසින් පාර්ලිමේන්තුවේ පොදු ව්‍යාපාර කාරක සභාව වෙත ඊයේ සම්පූර්ණ ලිපිය >>>