බන්ධනාගර රෝහල හොර ගුහාවක්

පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඇසුන කතා 2017 වර්ෂය සඳහා වන රජයේ වියදම් සහ ආදායම් ඇතුළත්  අයවැය යෝජනාවලිය සම්මත කරගැනීමේ පාර්ලිමේන්තු ක්‍රියාවලියේ අවසන් අදිරයට සම්පූර්ණ ලිපිය >>>